top of page

יומן הגננת עבור גננות בתוכנית הקוד האתי של סמינר הקיבוצים
היומן מורכב מתוכנית שנתית ומשולב בערכים המופיעים בקוד האתי ובשילוב מדבקות ליעילות השימוש בו, ועוצב כחלק מתוכנית הקוד האתי במכללה.

bottom of page